بهتر است اقتصادی کار کنیم

زمانی که کیفیت و قیمت جایی برای رقابت نمی گذارد ، خرید اقتصادی بهترین فرصت برای کسب موفقیت است

زمانی که کیفیت و قیمت جایی برای رقابت نمی گذارد ، خرید اقتصادی بهترین شانس برای موفقیت است.

سایز های میلگرد از 10 تا 100 میلیمتر 

304 - 316 - 321 - 410 و 420