آلیاژ اینکونل 718

اینکونل 718

آلیاژ پایه نیکل -کروم می باشد که رسوب سختی شده است. همچنین دارای مقادیر قابل توجهی از آهن، نیوبیم ومولیبدن همراه با مقادیر کمی از آلومینیوم و تیتانیوم است.
این ترکیب مقاومت در برابر خوردگی و استحکام بالا با جوش پذیری عالی، از جمله مقاومت در برابر ترک خوردگی پس ازجوشکاری را دارا می باشد.
این آلیاژ مقاومت بسیار عالی در برابر پارگی ناشی از خزش تا درجه حرارت 1300 درجه فارنهایت ( 700 درجه سانتیگراد) را دارامی باشد این آلیاژ در قطعات راکت های سوخت مایع و برای قسمت های مختلف ورق های شکل داده شده هواپیما و قسمت های اصلی موتورهای توربین گاز، مخزن های برودتی، راکتورهای هسته ای، پیچ و مهره ها،پمپ ها و ابزار سازی استفاده می شود.

خواص شمیایی(واحد عناصر به درصد جرمی می باشد)

Ni = 50.00-55.00
C = 0.08 max
Mn = 0.35 max
Fe = Balance
S = 0.015 max
Si = 0.35 max
Cu = 0.30 max
Al = 0.20-0.80
Ti = 0.65-1.15
Cr = 17.00-21.00
Nb +Ta = 4.75-5.50
Mo = 2.80-3.30
Co = 1.00 max
P = 0.015 max
B = 0.006 max

خواص فیزیکی

Density lb/in³ = {(Annealed=0.296) , (Annealed and Aged=0.297)} , Melting Range = {(°F=2300-2437),(°C=1260-1336)} , Permeability at 200 oersted and 70°F ={(Annealed Material = 1.0013) , (Annealed and Aged Material=1.0011)} , Modulus of Elasticity,ksi x 103 ={(Young’s Modulus=29.0) , (Torsional Modulus=11.6)} , Poisson’s Ratio = (0.29)

خواص مکانیکی

cold reduction, % =0 , teats at room temperature { (tensile strength, ksi=117.0) , (yield strength (0.2% offset), ksi=44.0) , (elongation, %=60.0) , (hardness, Rc=87Rb)} , tests at -320°F={(tensile strength, ksi=-) , (yield strength (0.2% offset), ksi=-) , (elongation, %=-)
cold reduction, % =5.9 , teats at room temperature { (tensile strength, ksi=115.0) , (yield strength (0.2% offset), ksi=68.2) , (elongation, %=45.0) , (hardness, Rc=19)} , tests at -320°F={(tensile strength, ksi=161.0) , (yield strength (0.2% offset), ksi=103.0) , (elongation, %=38.0)
cold reduction, % =18.5 , teats at room temperature { (tensile strength, ksi=145.0) , (yield strength (0.2% offset), ksi=116.5) , (elongation, %=25.0) , (hardness, Rc=33)} , tests at -320°F={(tensile strength, ksi=189.0) , (yield strength (0.2% offset), ksi=153.0) , (elongation, %=24.0)
cold reduction, % =27.9 , teats at room temperature { (tensile strength, ksi=159.5) , (yield strength (0.2% offset), ksi=134.0) , (elongation, %=10.5) , (hardness, Rc=36)} , tests at -320°F={(tensile strength, ksi=204.0) , (yield strength (0.2% offset), ksi=169.0) , (elongation, %=15.0)
cold reduction, % =48.3 , teats at room temperature { (tensile strength, ksi=191.0) , (yield strength (0.2% offset), ksi=165.0) , (elongation, %=7.0) , (hardness, Rc=40)} , tests at -320°F={(tensile strength, ksi=231.0) , (yield strength (0.2% offset), ksi=204.0) , (elongation, %=15.0)
                                                            aged 1325°F/8 hr,F.C 100°F/1 hr to 1150°F (held for total aging time of 18 hr, A.C.) after cold rolling
cold reduction, % =0 , teats at room temperature { (tensile strength, ksi=187.0) , (yield strength (0.2% offset), ksi=172.5) , (elongation, %=19.5) , (hardness, Rc=44)} , tests at -320°F={(tensile strength, ksi=248.0) , (yield strength (0.2% offset), ksi=188.5) , (elongation, %=26.0)
cold reduction, % =5.9 , teats at room temperature { (tensile strength, ksi=203.0) , (yield strength (0.2% offset), ksi=175.5) , (elongation, %=22.0) , (hardness, Rc=45)} , tests at -320°F={(tensile strength, ksi=255.0) , (yield strength (0.2% offset), ksi=211.0) , (elongation, %=13.0)
cold reduction, % =18.5 , teats at room temperature { (tensile strength, ksi=217.0) , (yield strength (0.2% offset), ksi=201.5) , (elongation, %=16.0) , (hardness, Rc=47)} , tests at -320°F={(tensile strength, ksi=270.0) , (yield strength (0.2% offset), ksi=235.0) , (elongation, %=12.5)
cold reduction, % =48.3 , teats at room temperature { (tensile strength, ksi=244.0) , (yield strength (0.2% offset), ksi=232.5) , (elongation, %=4.0) , (hardness, Rc=49)} , tests at -320°F={(tensile strength, ksi=289.0) , (yield strength (0.2% offset), ksi=269.0) , (elongation, %=2.5)

نمودار خواص مکانیکی