روی داد واقعی اینجا است

باخت ایران مقابل آمریکا 
ایران 1 - آمریکا 36000 تومان (برد آمریکا را خودتان هر روز بروزرسانی کنید)