شروع فعالیت های اقتصادی در سایه کرونا

پس از گذشت فروردین وبا شروع اردیبهشت ماه دولت تشخیص داد که اقتصاد بیمار بیشتر از انسان بیمار اهمیت دارد .

شروع فعالیت های اقتصادی در سایه کرونا 

پس از گذشت فروردین وبا شروع اردیبهشت ماه دولت تشخیص داد که اقتصاد بیمار بیشتر از انسان بیمار اهمیت دارد . 

دولت  اجازه داد که بنگاه های اقتصادی فعال شوند ، و مسافرتهای بین شهری مجدد جریان یابد . هرچند با قاطعیت میگویم که رئیس و اعضای دولت محترم ازعواقب این تصمیم آگاهی کامل دارند ، ولی چه کنم که دستم به جایی بند نیست تا به گوش عزیزان برسانم در طول 40 سال گذشته اقتصاد ایران را بر دوش این ملت سربزیر به پیش برده اید و هر زمان لازم بوده  ازجیب ملت هزینه کرده اید ، حال که رونق اقتصادی دور از دست رس است و ملت از نفس افتاده حال به طرف قربانگاه کرونا فرستادنش چیست . ملت ما تاریخ مصرف ندارد .