جدول محاسبه وزن لوله استنلس استیل

دانلود فایل

.برای محاسبه وزن متریال مورد نیاز برای یک پروژه پایپینگ استنلس استیل از جدول زیر استفاده نمایید

O.D.in STD XS XXS ۱۰ ۴۰ ۸۰ ۱۶۰
Inch Mm DN wall Weight wall weight wall weight wall weight wall weight wall weight wall
۲-Jan ۲۱.۳ ۱۵ ۲.۷۷ ۱.۲۷ ۳.۷۳ ۱.۶۲ ۷.۴۷ ۲.۵۵ ۲.۱۱ ۱ ۲.۷۷ ۱.۲۷ ۳.۷۳ ۱.۶۲ ۴.۷۸
۴-Mar ۲۶.۷ ۲۰ ۲.۸۲ ۱.۶۸ ۳.۹۱ ۲.۱۹ ۷.۸۲ ۳.۶۳ ۲.۱۱ ۱.۲۸ ۲.۸۷ ۱.۶۸ ۳.۹۱ ۲.۱۹ ۵.۵۶
۱ ۳۳.۴ ۲۵ ۳.۳۸ ۲.۵ ۴.۵۵ ۳.۲۳ ۹.۰۹ ۵.۴۵ ۲.۷۷ ۲.۰۹ ۳.۳۸ ۲.۵ ۴.۵۵ ۳.۲۳ ۶.۳۵
۲۰ ۴۲.۲ ۳۲ ۳.۵۶ ۳.۳۸ ۵.۸۵ ۴.۴۷ ۹.۷ ۷.۷۶ ۲.۷۷ ۲.۷ ۳.۵۶ ۳.۳۸ ۴.۸۵ ۴.۴۷ ۶.۳۵
۱ ۱/۲ ۴۸.۳ ۴۰ ۳.۶۸ ۴.۰۵ ۴.۰۹ ۵.۴۱ ۱۰.۱۶ ۹.۵۵ ۲.۷۷ ۳.۱ ۳.۶۸ ۵.۰۴ ۵.۰۸ ۵.۴۱ ۷.۱۴
۲ ۶۰.۰۳ ۵۰ ۳.۹۱ ۵.۵۴ ۵.۵۴ ۷.۴۸ ۱۱.۰۷ ۱۳.۴۵ ۲.۷۷ ۳.۹۳ ۳.۹۱ ۵.۴۴ ۵.۵۴ ۷.۴۸ ۸.۷۴
۲ ۱/۲ ۷۳ ۶۵ ۵.۱۶ ۸.۶۲ ۷.۰۱ ۱۱.۴۱ ۱۴.۰۲ ۲۰.۳۹ ۳.۰۵ ۵.۲۶ ۵.۱۶ ۸.۶۲ ۷.۰۱ ۱۱.۴۱ ۹.۵۳
۳ ۸۸.۹ ۸۰ ۵.۴۹ ۱۱.۲۹ ۷.۶۲ ۱۵.۲۷ ۱۵.۲۴ ۲۷.۶۷ ۳.۰۵ ۶.۴۶ ۵.۴۹ ۱۱.۲۹ ۷.۶۲ ۱۵.۲۷ ۱۱.۱۳
۳ ۱/۲ ۱۰۱.۶   ۵.۷۴ ۱۳.۵۷ ۸.۰۸ ۱۸.۶۲ ۱۶.۱۵ ۴۳.۰۳ ۳.۰۵ ۷.۴۱ ۵.۷۴ ۱۳.۵۷ ۸.۰۸ ۱۸.۶۲  
۴ ۱۱۴.۳ ۱۰۰ ۶.۰۲ ۱۶.۰۷ ۸.۵۶ ۲۲.۳۱ ۱۷.۱۲ ۴۱.۰۲ ۳.۰۵ ۸.۳۷ ۶.۰۲ ۱۶.۰۷ ۸.۵۶ ۲۲.۳۱ ۱۳.۴۹
۵ ۱۴۱.۳ ۱۲۵ ۶.۵۵ ۲۱.۷۸ ۹.۵۳ ۳۰.۹۵ ۱۹.۰۵ ۵۷.۴۲ ۳.۴ ۱۱.۵۶ ۶.۵۵ ۲۱.۷۸ ۹.۵۳ ۳۰.۹۵ ۱۵.۸۸
۶ ۱۶۸.۳ ۱۵۰ ۷.۱۱ ۲۸.۲۶ ۱۰.۹۷ ۴۲.۵۶ ۲۱.۹۵ ۷۹.۱۸ ۳.۴ ۱۳.۸۲ ۷.۱۱ ۲۸.۲۳ ۱۰.۷۹ ۴۲.۵۶ ۱۸.۲۶
۸ ۲۱۹.۱ ۲۰۰ ۸.۱۸ ۴۲.۵۳ ۱۲.۷ ۴۶.۶۳ ۲۲.۲۳ ۱۰۷.۹ ۳.۷۶ ۱۹.۹۶ ۸.۱۸ ۴۲.۵۳ ۱۲.۷ ۶۴.۵۳ ۲۳.۰۱
۱۰ ۲۷۳.۱ ۲۵۰ ۹.۲۷ ۶۰.۲۹ ۱۲.۷ ۸۱.۵۴ ۲۵.۴ ۱۵۵.۱ ۴.۱۹ ۲۷.۷۸ ۹.۲۷ ۶۰.۲۹ ۱۵.۹ ۹۵.۹۷ ۲۸.۵۸
۱۲ ۳۲۳.۹ ۳۰۰ ۹.۵۳ ۷۳.۸۲ ۱۲.۷ ۹۷.۴۴ ۲۵.۴ ۱۸۶.۹ ۴.۵۷ ۳۵.۹۸ ۱۰.۳۱ ۷۰.۷۲ ۱۷.۴۸ ۱۳۲ ۳۳.۳۲
۱۴ ۳۵۵.۶ ۳۵۰ ۹.۵۳ ۸۱.۲۸ ۱۲.۷ ۱۰۷.۴     ۶.۳۵ ۵۴.۶۸ ۱۱.۱۳ ۹۴.۴۹ ۱۹.۰۵ ۱۵۸.‍۱ ۳۵.۷۱
۱۶ ۴۰۶.۴ ۴۰۰ ۹.۵۳ ۹۳.۲۱ ۱۲.۷ ۱۲۳.۳     ۶.۳۵ ۶۲.۶۳ ۱۲.۷ ۱۲۳.۳ ۲۱.۴۴ ۲۰۳.۵ ۴۰۴۹
۱۸ ۴۵۷.۲ ۴۵۰ ۹.۵۳ ۱۰۵.۱ ۱۲.۷ ۱۳۹.۲     ۶.۳۵ ۷۰.۵۹ ۱۴.۲۷ ۱۵۵.۹ ۲۳.۸۳ ۲۵۴.۵ ۴۵.۲۴
۲۰ ۵۰۸ ۵۰۰ ۹.۵۳ ۱۱۷.۱ ۱۲.۷ ۱۵۵.۱     ۶.۳۵ ۷۸.۵۴ ۱۵.۰۹ ۱۸۳.۴ ۲۶.۱۹ ۳۱۱.۲ ۵۰.۰۱